Świadectwa charakterystyki energetycznej

Last updated by: at .

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej tel. 787-583-988

Tanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Tanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Wykonując zawód certyfikatora energetycznego jestem uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (certyfikatów energetycznych) budynku, lokalu mieszkalnego, oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową na podstawie „art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane” oraz wykonywania Audytu Energetycznego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku inaczej certyfikat energetyczny wprowadzone zostały w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy zobowiązań Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej do wdrożeń prawa UE. Jedną z nich jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy było wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku na terenie UE, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku. Metodologię obliczania świadectw wprowadza Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku traci ważność po 10 latach lub w wyniku zmian termomodernizacyjnych budynku które to mogą wpłynąć na ów zmianę charakterystyki energetycznej budynku.

Celem świadectwa energetycznego budynku (certyfikatu) jest wyznaczenie energii pierwotnej i końcowej do ogrzania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach. Dodatkowo przedstawi ewentualne sugestie które mogą spowodować zmniejszenie EP (Energii Pierwotnej) i EK (Energii Końcowej) lub wprowadzić oszczędności energii w budynkach mieszkalnych lub użyteczności społecznej.

Audyt Energetyczny

Audyt Energetyczny nie należy mylić ze świadectwem charakterystyki energetycznej budynku. Audyt jest przeprowadzany na podstawie innych aktów prawnych i jest używany na potrzeb termomodernizacyjne lub remontowe.

Zadaniem Audytora Energetycznego jest przedstawienie i sporządzenie osobie zainteresowanej termomodernizacją budynku wszelkich możliwych sposobów uniknięcia strat energii potrzebnej do ogrzewania budynku i zaopatrzenia użytkowników w ciepłą wodę. Audytorem może być też osoba posiadająca uprawnienia do wystawiania certyfikatów energetycznych, które to uprawnienia są nadawane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Audyt Remontowy

Audyt remontowy jest przeznaczony dla osób prywatnych, wspólnot mieszkaniowych z udziałem większościowym osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego ubiegają się o przyznanie kredytu na potrzeby remontu z premią remontową. Premia remontowa służy poprawie stanu technicznego starych budynków mieszkalnych.

Projektowana Charakterystyka Energetyczna Budynków

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w każdym projekcie budowlanym wykonywanym przez projektantów budowlanych musi się znaleźć charakterystyka energetyczna budynku. Powinna ona być sporządzona zgodnie z metodologią sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – a wiec zawierać obliczone zużycie energii pierwotnej EP i energii końcowej EK wyrażonej w kWh/m2rok.

Świadectwa Efektywności Energetycznej tzw. Białe Certyfikaty

Świadectwa efektywności energetycznej tzw. „Białe certyfikaty” są wystawiane przez niezależny organ certyfikujący i wyłaniane na podstawie przetargu URE, Dokument ten potwierdza słuszność ubiegania się podmiotu o zwrot kosztów w związku z oszczędnościami energetycznymi jakie ów podmiot uzyskał przez zastosowanie termomodernizacji i poprawę efektywności energetycznej budynków. Białe certyfikaty są jedną z możliwości wywiązania się z wymogu wprowadzenia instrumentów rynkowych motywujących uczestników rynku energetycznego do poprawy efektywności energetycznej budynków.

Wymiana starych pieców węglowych w Krakowie

Pomagamy w załatwieniu pełnego 100% dofinansowania do wymiany starych palenisk pieców węglowych wystawiając zaświadczenie, wniosek który należy złożyć w Urzędzie Miasta Kraków. Przy wymianie pieców węglowych w Krakowie można starać się o dofinansowanie do 1 kW w wysokości 900 PLN. CEB.COM.PL wykonuje niezależne obliczenia które potwierdzają wartość deklarowanej ilości kW na wniosku w staraniu się o dotację do wymiany pieców węglowych starego typu na nowoczesne kotły gazowe. Wydanie zaświadczenia nie wiąże się z koniecznością współpracy z nami i koniecznością podpisywania umowy na wyłączność montażu kotła gazowego przez naszą firmę.

Świadectwa charakterystyki energetycznej
http://www.ceb.com.pl/wp-content/uploads/2015/06/ceb_250x250.png
Rated / based on customer reviews
Product description: Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków