300 mln zł na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

Last updated by: at .

W ramach POIiŚ 2014-2020 poddziałanie 1.3.2 „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym” spółdzielnie (forma prawna: kod 140) i wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna: kod 085) mają szansę na unijne dotacje na głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków mieszkaniowych.

Najważniejsze informacje:

 • Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie to 3 mln zł.
 • Wnioski będzie przyjmował NFOŚiGW od 31 marca do 29 maja br.
 • Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na listopad 2017 r.
 • W ramach poddziałania 1.3.2 wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w „Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych”.

Co wchodzi w skład „głębokiej modernizacji” według regulaminu konkursu:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących;
 • budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikro-generacji lub mikro-trigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

NFOŚiGW jako instytucja wdrażająca poddziałanie 1.3.2 planuje przeprowadzić szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców. Odbędą się one w II kwartale br. Szczegółowe terminy będą ogłaszane na stronie NFOŚiGW.

Więcej na stronie NFOŚiGW http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-ii-konkurs/art,1,ii-konkurs-1-3-2-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym.html

Oceń to!
adres firmy charakterystyka energetyczna budynku CEB.COM.PL