Co to jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Last updated by: at .

Wchodząca w życie pierwszego października 2016 roku ustawa o efektywności energetycznej nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek sporządzania audytów energetycznych przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma być wykonywany co 4 lata.

Przedsiębiorcy muszą wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tzn. do 1 października 2017 r. Przedsiębiorca zobowiązany jest powiadomić URE o przeprowadzonym audycie w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia dołączając informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii. Dokumenty po przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa właściciel ma obowiązek przechowywać przez 5 lat.

Jak należy przeprowadzać audyt?
Audyt należy przeprowadzić na podstawie mierzalnych i możliwych do zidentyfikowania aktualnych danych dotyczących zużycia energii a w przypadku energii elektrycznej na podstawie zapotrzebowania na moc. Dodatkowo o ile to możliwe, audyt powinien opierać się na analizie kosztowej całego cyklu życia budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie tylko na prostym czasie zwrotu nakładów SPBT (Simply Pay Back Time).

Co powinien zawierać?
Audyt powinien zawierać szczegółowe zestawienie:

  • zużycia energii we wszystkich budynkach,
  • zużycia energii w instalacjach przemysłowych,
  • zużycia energii w transporcie,

przy czym badane zużycie musi stanowić łącznie co najmniej 90 % całkowitego zużycia energii w całym przedsiębiorstwie.

Kogo dotyczy obowiązek wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  • przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników
  • lub osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro
  • lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości 43 mln euro.

Kogo nie dotyczy obowiązek wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

  • mikroprzedsiębiorstw
  • małych i średnich przedsiębiorstw
  • przedsiębiorców, którzy wdrożyli system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania, lub wdrożyli system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), a dodatkowo w ramach tych wdrożeń musieli przeprowadzić audyt energetyczny.
Oceń to!
adres firmy charakterystyka energetyczna budynku CEB.COM.PL