9 marca, 2015

Kontrola systemów ogrzewania lub klimatyzacji chłodzenia

Last updated by: at .

Kontrola systemów ogrzewania lub klimatyzacji chłodzenia budynków jest regulowana przez ustawę o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29.08.2014  Ustawa_z_dnia_29_sierpnia_2014_r_o_charakterystyce_energetycznej_budynków która wprowadza obowiązek kontroli systemów ogrzewania i chłodzenia budynku ciążący na właścicielu lub zarządcy budynku którzy będą musieli poddać budynki w czasie ich użytkowania następującym kontrolom:

  1. Okresowej – systemów ogrzewania, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
    1. co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
    2. co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
    3. co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;
  2. Okresowej systemów chłodzenia, co najmniej raz na 5 lat, która będzie polegała na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Kontrola systemów ogrzewania lub klimatyzacji chłodzenia nie jest wymagana gdy:

Kontrola (przegląd) systemu ogrzewania lub systemów chłodniczo-klimatyzacyjnych nie będzie wykonywana w przypadkach, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano żadnych zmian mających wpływ na ich sprawność czyli efektywność energetyczną. Ustawa nadmienia, że niespełnienie tego obowiązku będzie podlegało karze grzywny, niestety nie podaje jednak kto będzie miał prawo do kontrolowania i wykonywania przeglądów wyżej wymienionych systemów.

Kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji nie dokonuje się, w przypadku gdy od ostatniej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na efektywność energetyczną tych urządzeń.

Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wzór protokołu z kontroli z dnia 17 lutego 2015 r. sformułowany został w oparciu o wytyczne z Polskich Norm:

  • PN-EN 15378: 2009 Systemy ogrzewcze w budynkach. Inspekcje kotłów i systemów ogrzewczych;
  • PN-EN 15240: 2009 Wentylacja budynków. Charakterystyka energetyczna budynków. Wytyczne inspekcji systemów klimatyzacji.

Protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 marca 2015 r.

Wzór protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji można zobaczyć pod adresem http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150000247&type=2

Posiadamy odpowiednie uprawnienia do kontroli systemów ogrzewania i chłodzenia budynków. Więcej szczegółów na stronie z uprawnieniami.

Kontrola systemów ogrzewania lub klimatyzacji chłodzenia
Pomogłem? Oceń mnie! Obecna ocena to 5 (100%) z 1 kliknięć
adres firmy charakterystyka energetyczna budynku CEB.COM.PL