Nowa forma wsparcia dla sektora energetycznego przez Ministerstwo Energii i NFOŚiGW

Last updated by: at .

6 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło wzór umowy o dofinansowanie projektów w formie pomocy zwrotnej w ramach osi POIiŚ 2014-2020, zezwalając przez to na stosowanie nowego sposobu wspierania unijnych inwestycji dla poprawy efektywności energetycznej oraz elementów odnawialnych źródeł energii (OZE). Z taką pomocą zwrotną będąca formą wsparcia inwestycji finansowanych w ramach funduszy europejskich po raz pierwszy w Polsce zamierza wystartować Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Ministerstwem Energii poprzez wsparcie przedsiębiorców oraz innych podmiotów którzy zdecydują się realizować inwestycje poprawiające efektywność energetyczną.
Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej jest obecnie przekazywane zainteresowanym osobom w następujących działaniach/poddziałaniach:

  • Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa wsparcie w ramach pomocy zwrotnej około 618 mln zł;
  • Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym wsparcie w ramach pomocy zwrotnej około 930 mln zł;
  • Planowane jest również wykorzystanie przedmiotowego mechanizmu do wspierania projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Uruchomienie konkursów z przyporządkowaniem środków zaplanowanych na poziomie ok. 433 mln zł planowane jest na II kwartał 2017 r.

Oceń to!
adres firmy charakterystyka energetyczna budynku CEB.COM.PL