Słownik pojęć energetycznych

Last updated by: at .

Słownik pojęć energetycznych:

 1. Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną
 2. Zapotrzebowanie na energię końcową
 3. Nowelizacja Rady Izby Notarialnej
 4. Audyt energetyczny
 5. Audytor energetyczny
 6. Europa Zrównoważona Energetycznie
 7. Dom pasywny
 8. Świadectwo charakterystyki energetycznej
 9. Dyrektywa EPBD
 10. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
 11. Klasa energetyczna
 12. Energia Pierwotna – EP
 13. Energia Końcowa – EK
 14. Energia Użytkowa – EU
 15. Audyting energetyczny

Wiele pojęć związanych ze świadectwami, certyfikatami energetycznymi nie jest potocznie znana. Słownik ten ma na celu wyjaśnienie tych niekiedy pierwszy raz zasłyszanych wyrazów

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

Definicja: Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Jednocześnie ze zużyciem energii można podawać odpowiadającą emisję CO2 budynku.
Demand for non renewable primary energy

Zapotrzebowanie na energię końcową

Definicja: Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność.
Demand for final energy

Nowelizacja Rady Izby Notarialnej

W grudniu 2008 roku, Rada Izby Notarialnej w Warszawie wydała komunikat według którego notariusze będą mogli po 1 stycznia 2009 roku sporządzać akta notarialne sprzedaży lub wynajmu domu, mieszkania lub lokalu nawet jeśli nie będzie przedstawione świadectwo energetyczne budynku lub lokalu przy tej transakcji. „Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo budowlane, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2009 roku, na notariuszach nie ciąży obowiązek sprawdzenia, czy sprzedający budynek lub lokal posiada takie świadectwo” – napisano w komunikacie. Więcej można przeczytać na stronie http://audytor.epbd.pl/index.php?kat=1&page=191

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to pisemna analiza zużycia energii i stanu technicznego budynku lub instalacji które mają wpływ na zużycie energii, która to właśnie jest podstawą do wyznaczenia ewentualnych prac modernizacyjnych, które w założeni w swoim mają doprowadzić do oszczędności energii i obniżenia kosztów nośników energii zużywanych w tym budynku lub instalacji. Audyt powinien zawierać listę opcjonalnych lub wszystkich przedsięwzięć energooszczędnych do wykonania z uzasadnioną analizą techniczno ekonomiczną tych prac modernizacyjnych.
Wg Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z 18 grudnia 1998 (Dz.U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808 – tekst jednolity) cytat: „Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego , ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego”. Formę i zakres audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 12 z 2002 r , poz. 114)
Energetic Audit

Audytor energetyczny

Jest to działający niezależnie i obiektywnie doradca posiadająca kwalifikacje, uprawnienia państwowe do samodzielnego przeprowadzenia audytu energetycznego. Jest to specjalista rzeczoznawca w zakresie oszczędzania energii i ochrony środowiska oraz w zakresie oceny efektywności ekonomicznej inwestycji energooszczędnych.
Energy Auditor

Europa Zrównoważona Energetycznie

Kampania Europa Zrównoważona Energetycznie działa już od 2005 dąży do zwiększenia świadomości społecznej oraz promocji zrównoważonej produkcji i zużycia energii w Unii Europejskiej wśród władz publicznych, organizacji, firm prywatnych, agencji energetycznych, stowarzyszeń przemysłowych i organizacji pozarządowych.

Dom pasywny

Dom pasywny to taki budynek który swoja energie pobiera ze źródeł pasywnych (mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne, ciepło odzyskane z wentylacji), którego zapotrzebowanie energetyczne jest bardzo niskie na poziomie 15 kWh energii na 1 m2 powierzchni użytkowej w ciągu 1 roku. W domu taki powinien się cechować:

 • Odpowiednie ustawienie domu w stosunku do kierunków świata, okna po stronie południowej i brak okien na północnej części budynku.
 • Brakiem tzw. mostków cieplnych czyli eliminacji wszelkiego rodzaju załamani dachu i innych udziwnień – im poostrzy tym lepszy.
 • Bardzo dobrą izolacją
 • Wentylacja z odzyskiem ciepła
 • Okna nisko emisyjne ( nie oddające ciepła na zewnątrz)
 • Wykorzystywać energię ziemi (pompy ciepła) i słońca (kolektory słoneczne)

Passive house

Świadectwo charakterystyki energetycznej

W świadectwie energetycznym będzie ujęta ocena wielkości zapotrzebowania na energię.
Wyznaczenie takiej wielkości będzie się odbywać na podstawie przeznaczenia, stanu technicznego budynku i jego systemów instalacji elektrycznej i wentylacji czyli na podstawie jego stałych cech budowlanych, a nie na podstawie wielkości zużycia energii, która może być różna w zależności od upodobań i oszczędności użytkowników ów budynków.

Świadectwo energetyczne będzie zawierać :

 • Dane dotyczące budynku
 • Zapotrzebowanie energii niezbędnej do ogrzania budynki i ciepłej wody
 • Zapotrzebowanie energii dla wentylacji klimatyzacji,
 • Zapotrzebowanie energii dla budynków niemieszkalnych na potrzeby całodobowego oświetlenia (sklepy, hipermarkety itp.)
 • Wskazówki i podpowiedzi jak usprawnić i obniżyć zużycie energii.

Definicja: Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego, w którym znajdują się lokale o funkcji niemieszkalnej może być wystawione dla całego budynku lub oddzielnie dla części mieszkalnej i dla każdej pozostałej części budynku stanowiącej całość techniczno użytkową o odmiennej funkcji użytkowej. Fakt ten należy zaznaczyć na stronie tytułowej w rubryce (całość/część budynku) w świadectwie charakterystyki całego budynku.
The energy performance certificate

Dyrektywa EPBD

Dyrektywa EPBD nr 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku w Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku i opłacalność przedsięwzięć.

Projektowana Charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna jest to dokument który obecnie jest wymagany do projektu budowlanego nowo powstającego budynku przy staraniu się o pozwolenie na budowę. Projektowana charakterystyka energetyczna wymagana jest również do projektu budowlanego przy przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku jest to zestawienie danych i parametrów energetycznych takich jak współczynniki przenikalności cieplnej wszystkich przegród zewnętrznych budynku lub części budynku które muszą być spełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi czyli wymaganiami technicznymi np. WT 2017. Charakterystyka energetyczna określa całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną EP, końcową EK oraz użytkową EU niezbędną do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem budynku.
The energy performance of the building

Klasa energetyczna

Jest to inaczej jakość energetyczna budynku czyli wskaźnik który kupujący dom lub mieszkanie powinien wiedzieć z jakim zużyciem energii a w konsekwencji z jakimi kosztami powinien się liczyć. I podobnie jak w przypadku sprzętu AGD budynki będą posiadały przedział (klasy energetycznej) swojego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, im niższa tym lepiej.

Energia Pierwotna – EP

Definicja: Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Jednocześnie ze zużyciem energii można podawać odpowiadającą emisję CO2 budynku.

Energia Końcowa – EK

Definicja: Zapotrzebowanie na energię końcową określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność.

Energia Użytkowa – EU

Definicja: Zapotrzebowanie na energię użytkową w świadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrażane poprzez roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną i poprzez zapotrzebowanie na energię końcową. Wartości te są wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej metodologii. Dane do obliczeń określa się na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje się standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, standardową temperaturę wewnętrzną i wewnętrzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku.

Audyting energetyczny

Jest to rzeczoznawstwo polegające na racjonalnej analizie zużycia energii, efektywnego podziału ekonomicznego dla przyszłych inwestycji ekologicznych oraz przewidywaniu mogących zaistnieć problemów dotyczących stanu obiektu w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym.

Oceń to!
adres firmy charakterystyka energetyczna budynku CEB.COM.PL