10 września, 2012

Audyt energetyczny budynków tel:787583988

Last updated by: at .

Co to jest Audyt energetyczny i jakie są pojęcia z nim związane?

Kiedy jest potrzebny audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest potrzebny gdy osoby prywatne lub instytucje publiczne chcą skorzystać z pomocy finansowej państwa przeznaczonej na cele termomodernizacji. Audytor energetyczny określa zakres i wszelkie aspekty techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem wariantów rozwiązań optymalnych z punktu widzenia kosztów tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt energetyczny jest podstawą do uzyskania premii termomodernizacyjnej, ale także nakreśla wszystkie założenia do projektu budowlanego dotyczącego termomodernizacji.

Co to jest premia termomodernizacyjna?

Jest to pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne w postaci spłaty części kredytu zaciągniętego w bankach komercyjnych. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania premii termomodernizacyjnej jest wykonanie audytu energetycznego modernizowanego budynku zgodnie z Ustawą o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów. Podstawa prawna to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego, wzorów kart audytów, a także obliczenia oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) następnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rolnictwa z dnia 03.09.2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego, wzorów kart audytów, a także obliczenia oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego a obecnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Kolejność postępowania dla inwestora i zasady udzielania premii termomodernizacyjnej:

  1. Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego BGK ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
  2. Zlecenie wykonania audytu energetycznego przez inwestora
  3. Złożenie wniosku przez inwestora o przyznanie premii do BGK za pośrednictwem banku kredytującego – zawarcie umowy kredytowej z bankiem kredytującym. INFORMATOR O ZASADACH  UDZIELANIA PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ I LISTA BANKÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z BGK
  4. Weryfikacja audytu, i po pozytywnej weryfikacji następuje przyznanie premii termomodernizacyjnej przez BGK
  5. Uruchomienie kredytu w banku kredytującym
  6. Wykonanie projektu budowlanego modernizowanego budynku
  7. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego za pomocą pieniędzy z kredytu
  8. Użytkowanie budynku ze zmniejszonym zużyciem energii i niższych kosztach eksploatacji
  9. Spłata kredytu pomniejszonego o premię termomodernizacyjną

Jakich budynków dotyczy audyt energetyczny?

 1. mieszkalne (nie ma ograniczenia co do formy własności – prywatne, spółdzielcze, wspólnoty mieszkaniowe, zakładowe, miejskie)
 2. domy zamieszkania zbiorowego użyteczności publicznej zarządzanych przez samorządy lokalne takie jak: (domy opieki społecznej, hotele robotnicze, domy studenckie, internaty, bursy szkolne, domy dziecka , domy spokojnej starości, domy rencisty oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, plebanie, domy zakonne i klasztory)
 3. oraz lokalne źródła ciepła i sieci .

Opracowanie audytów energetycznych jest wymagane także przez władze samorządowe, instytucje państwowe i inne tego typu organy w przypadku gdy jednostki podległe korzystają z innych form finansowania inwestycji termomodernizacyjnej.

Zakres audytu energetycznego:

 1. Inwentaryzacja czyli analiza stanu budynku przez termomodernizacją
 2. Analiza wszystkich możliwych usprawnień
 3. Zestawienie kosztów inwestycyjnych (kosztorysy)
 4. Wyliczenie wielkości oszczędności wariantów przedsięwzięć inwestycyjnych
 5. Analiza ekonomiczna (wyznaczenie optymalnego wyboru uwzględniając jego opłacalność)
 6. Analiza ekologiczna (wyznaczenie optymalnego wyboru pod względem ekologicznym)
 7. Wyznaczenie zakresu prac zalecanego przy wyborze danego wariantu
 8. Przygotowanie wykazu czynności niezbędnych do zrealizowania inwestycji

Co można poddawać termomodernizacji w audycie energetycznym?

Wszystkie które prowadzą do zmniejszenia zużycia i start energii, to jest:

 1. docieplanie: ścian, dachów, stropodachów i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami
 2. wymianę lub modernizację okien
 3. zmianę lub zamontowanie zaworów termostatycznych
 4. izolację przewodów c. o.
 5. zastosowanie automatycznej regulacji pogodowej
 6. termomodernizację instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 7. zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperatory

Te które prowadzą do zmniejszenie rocznych kosztów energii, np.

 1. zamiana źródła ciepła – termomodernizacja kotłowni i kotłów c. o.
 2. ewentualna zamiana nośnika energii
 3. modernizację oświetlenia wbudowanego

Oraz te które wykorzystują źródła energii odnawialnej lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji, np.

 1. zastosowanie kolektorów słonecznych
 2. zastosowanie układów fotowoltaicznych

Finanse i banki przy audycie energetycznym.

 1. Możliwość pozyskania wsparcia finansowego dla przedsięwzięć remontowych.
 2. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), jest dysponentem Funduszu Termomodernizacji i Remontów – zarządza premiami przeznaczonymi na wypłatę
 3. Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Są to odpowiednio: premia termomodernizacyjna, premia remontowa, premia kompensacyjna

Warunki wypłacania premi termomodernizacyjnej?

Premia termomodernizacyjna jest przyznawana gdy dana inwestycja spełnia wszystkie wymagania związane z ustawą, czyli jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o co najmniej:

 1. 10% w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy
 2. 15 % w budynkach, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – zostało uchylone
 3. 25% w pozostałych budynkach
 4. lub zmniejszenie rocznych strat energii o co najmniej 25%
 5. lub zmniejszenie rocznych kosztów wytworzenia ciepła o co najmniej 20%
 6. lub zamianę źródła energii ciepła na odnawialne źródło lub zastosowanie instalacji wysoko sprawnej kogeneracji

Wysokość premi termmodernizacyjnej

 1. Premia termomodernizacyjna przysługuje, jeżeli kwota kredytu, o którym mowa w ust. 1, stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 2. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 3. W przypadku gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej co najmniej:
  • 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • 6 kW – w przypadku pozostałych budynków – wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 21% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakup i instalację mikroinstalacji odnawialnego źródła energii.
 4. W przypadku gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub budynku wielorodzinnym, w którym jest realizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne, znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1 albo 2 i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

Dodatkowe wsparcie finansowe:

 1. Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne w przypadku wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych przysługuje dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów:
  • sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew metalowych;
  • zakupu kotew metalowych do stosowania w betonie przeznaczonych do wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych;
  • przygotowania otworów i montażu kotew metalowych.
 2. Dodatkowe wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli z audytu energetycznego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.3)).
 3. Dodatkowe wsparcie, o którym mowa w ust. 1, zwiększa premię termomodernizacyjną.

Etapy audytu energetycznego

Audyt energetyczny wymaga dużego zaangażowania i skupienia od osoby, która go przeprowadza. Tylko osoba z dużą wiedzą i niezbędnym doświadczeniem w przeprowadzaniu tego typu ocen może zrobić to naprawdę prawidłowo.

Dobrze wykonany audyt energetyczny musi składać się z podstawowych etapów:

 1. Analiza aktualnego stanu budynku – Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań budynek musi być sprawdzony. Należy w pierwszej kolejności ocenić średnie koszty ogrzewania budynku. Na podstawie wyniku można wybrać odpowiedni plan energooszczędny. Sprawdzić trzeba sprawność instalacji grzewczych, zużycie ciepła w najwyższym sezonie grzewczym.
 2. Weryfikacja danych wynikających z eksploatacji budynku – Dane, które wynikają z oceny kosztów ogrzewania w największym sezonie grzewczym należy porównać z poprzednimi latami oraz obecnymi normami i standardami biorąc pod uwagę charakter budynku.
 3. Poszukiwanie dróg oszczędności – Trzeci etap wiąże się z poszukiwaniem sposobów na zmniejszenie kosztów ogrzewania. Sposób musi być dopasowany między innymi do indywidualnych parametrów domu (budynku), jego wielkości oraz potrzeb mieszkańców.
 4. Stworzenie kosztorysu inwestorskiego – Dla każdego klienta ważne są koszty. Po analizie należy wykonać kosztorys inwestycyjny związany zarówno z wdrożeniem nowych sposobów pozyskiwania energii oraz kosztami jakie poniesie płatnik w życiu codziennym.
 5. Oszacowanie rzeczywistych oszczędności – Oszczędności związanie z drożeniem nowego sposobu pozyskiwania energii mogą być naprawdę spore. Warto je porównać z kosztami jakie ponosił klient przed wykonaniem audytu.
 6. Oszacowanie opłacalności – Należy oszacować czy dany sposób jest opłacalny –zarówno na tę chwilę jak i długoterminowo.
 7. Wyznaczenie zakresu prac – Wyznaczając zakres prac związanych z wdrażaniem nowych form pozyskiwania energii brane są pod uwagę czynniki ekonomiczne, finansowe, ale także wszystkie ułatwienia czy funkcje wzmacniające bezpieczeństwo.
 8. Uzyskanie pomocy finansowej – Wykonawca dostarcza klientowi kosztorys i plan prac. Na ich podstawie klient może między innymi ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci kredytu termomodernizacyjnego które może być całkowitą kwotą planowanych kosztów. Aktualnie Ustawa Termomodernizacyjna nie nakłada obowiązku posiadania wkładu własnego.

Audyt efektu ekologicznego

Raport z efektu ekologicznego do audytu energetycznego przedstawiany jest w postaci tabelarycznej i wykresów z różnicami pomiędzy emisyjnością tlenków, dwutlenków, zanieczyszczeń, sadzy i pyłów przed termomodernizacją a po zastosowaniu wybranego wariantu termomodernizacyjnego. Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologiczne wynikającego z zastosowanych usprawnień termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym. Audyt efektu ekologicznego obejmuje:

 1. Dane budynku
 2. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych
 3. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji\
 4. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody
 5. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii
 6. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku
 7. Bezpośredni efekt ekologiczny
 8. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

W bezpośrednim efekcie ekologicznym są brane pod uwagę następujące czynniki: SO2, NOX, CO, CO2, Pył, sadza i B-a-P w [kg/rok]

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 16 Średnia ocena: 4.6]
Call Now Button Skip to content