Last updated by: CEB.COM.PL at .

Od 1 lipca 2021 r. obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła

Od 1 lipca 2021 roku powstały nowe obowiązki złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw na właścicielach, lub zarządcach budynków/lokali w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Odpowiedzialnym z tworzenie CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Kto jest zobowiązany i w jakim terminie następuje obowiązek?

Każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do CEEB. Dla budynków już istniejących należy złożyć deklarację do 12 miesięcy, czyli do 1 lipca 2022 roku. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. Osoby te powinny złożyć deklarację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w formie pisemnej. Dane dotyczące budynków zawarte w deklaracji zostaną następnie wprowadzone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (deklaracja dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq ).

Deklarację można złożyć również drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: zone.gunb.gov.pl

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Broszura informacyjna na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 0 Średnia ocena: 0]

Aktywność polskich gmin w programie „Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Polskim Alarmem Smogowym opublikowały ranking pokazujący aktywność gmin w programie „Czyste Powietrze”. Dzięki rankingowi każdy mieszkaniec Polski może zobaczyć ile wniosków na wymianę kopciuchów i docieplenie domów złożono w jego gminie.

Opublikowany właśnie ranking oparty jest o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Ranking obejmuje aktywność gmin w pierwszym kwartale bieżącego roku do dnia 31 marca 2021 r. Ranking powstał przy współpracy NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego. Jego celem jest motywowanie gmin do większej aktywności w zakresie zachęcania mieszkańców do wymiany starych nieefektywnych kotłów na paliwo stałe. NFOŚiGW od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. będzie premiował najbardziej aktywne gminy. Na ten cel NFOŚiGW przeznaczył 16 milionów złotych. Warunkiem jest podpisanie przez gminę umowy o współpracy przy „Czystym Powietrzu” z właściwym terytorialnie wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Umowa taka daje gminie możliwość uzyskania do 30 tysięcy złotych na uruchomienie i prowadzenie punktu obsługi beneficjenta oraz uprawnia do skorzystania z nowych stawek od każdego złożonego wniosku o dofinansowanie, 150 zł za beneficjenta o podwyższonym stopniu dofinansowania i 50 zł  za beneficjenta podstawowego.

Opublikowany ranking jest więc rankingiem „przedstartowym”, pokazującym jak gminy radziły sobie przed okresem, za który będą przyznawane bonusy. Wśród 20 najaktywniejszych gmin, aż 16 to gminy z województwa śląskiego natomiast z województwa małopolskiego tylko jedna Igołomia-Wawrzeńczyce. Jednak nawet w najbardziej aktywnym województwie śląskim widać duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o aktywność w programie „Czyste Powietrze”.

Kolejny ranking, obejmujący drugi kwartał tego roku, brany będzie już pod uwagę przy udzielaniu bonusów dla najaktywniejszych gmin. Zostanie on opublikowany z początkiem września.

Docelowo ranking powinien opierać się o wynik zinwentaryzowanych kotłów do wymiany. Wkrótce będzie to możliwe, gdyż 1 lipca uruchamiana jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków CEEB, która będzie gromadzić informacje o wszystkich źródłach ciepła w budynkach.

Wyszukiwarkę można znaleźć pod adresem: czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Pomoc”) oraz na stronie polskialarmsmogowy.pl/ranking.

Źródło: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1822.html

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 0 Średnia ocena: 0]

CEEB – pomoc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ogólnokrajowy system do gromadzenia informacji na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym.

Jak poinformowała Dorota Cabańska, pełniąca obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w pierwszej kolejności w ewidencji w CEEB mają znaleźć się informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych do 1 MW. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajdują się kotłownie grzewcze.

Nowela ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, dała zielone światło do stworzenia CEEB i projekt z Unii Europejskiej otrzyma na ten cel kwotę ok. 30 mln zł. Ewidencja będzie tworzona etapami, a cały projekt jest zaplanowany od 2021 r. do sierpnia 2023 r.

Pierwszym elementem funkcjonalności CEEB, będą deklaracje o źródłach spalania. Dane, jakie będą zbierane, będą ograniczone do minimum, tak aby oświadczenie było jak najprostsze.

Zgodnie z planem w 2021 r. opublikowany zostanie komunikat ministra właściwego ds. budownictwa inicjujący uruchomienie deklaracji, a po trzech miesiącach, bo tyle wymaga ustawa, trafią do niej pierwsze dane. Od tego momentu właściciele będą mieli 12 miesięcy na przesłanie elektronicznego formularza z informacją, czym ogrzewany jest ich dom. W przypadku nowych obiektów trzeba będzie poinformować o użytkowanym źródle ogrzewania w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia. Przesłanie takich informacji będzie obowiązkowe.

Kolejne funkcjonalności, dotyczące np. sprawozdawczości nt. otrzymanych środków pomocowych na walkę ze smogiem, pojawią się w II-III kwartale 2022 r.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) będzie połączona z innymi ewidencjami i rejestrami, np. z Centralnym Rejestrem Charakterystyki Energetycznej Budynków, i to właśnie z niej będą pobierane niektóre dane, te najbardziej podstawowe, niezbędne do oceny domów.

Docelowo w ewidencji mają się znaleźć informacje dotyczące ok. 5 mln budynków w całym kraju.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/nadzor-budowlany-mapa-emisyjnosci-budynkow-ma-powstawac-od-2021-r

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 0 Średnia ocena: 0]

Poprawka do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji

Sejm przyjął w nocy z wtorku 27.10.2020 na środę 28.10.2020 poprawkę do noweli ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, jaką zaproponował Senat. Nowe prawo skuteczniej pomóc w walce ze smogiem usprawniając m.in. programy “Czyste powietrze” oraz “Stop smog”. Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta.

Najważniejsze zmiany w programie “Stop Smog” – ma być realizowany do końca 2024 r., a jego budżet to 1,2 mld zł. Skierowany jest on do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń powietrza przekracza normy unijne.

 • Zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi samorządom wnioskowanie o środki z programu z 2 % do 1 % lub 20 budynków. Przepisy zakładają dodatkowo jednorazowe zniesienie tego limitu, o ile wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.
 • Zmniejszenie z 50 na 30 % wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę.
 • Skrócenie z 10 do 5 lat okresu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych
 • Inwestycje zostaną rozszerzone o m.in. przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego
 • Realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy, a także umożliwią związkom międzygminnym i powiatom wnioskowanie do programu w imieniu kilku gmin.

Najważniejsze zmiany w programie “Czyste Powietrze”

 • Powstanie Fundusz Ekologiczny Poręczeń i Gwarancji. Będą z niego udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne np. termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. Fundusz ma działać przy BGK i zasilany będzie środkami przez NFOŚiGW.
 • Zwiększone środki NFOŚiGW do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, na realizację proekologicznych inwestycji
 • Stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ma być to narzędzie informatyczne, które posłuży do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym, które zostaną pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji. W CEEB mają znaleźć się również dane nt. stanu energetycznego budynków, formach udzielonej pomocy publicznej (np. dotacje) przyznanej na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach. Zgodnie z ustawą, CEEB dla samorządów będzie ogólnodostępnym narzędziem inwentaryzacji budynków. Inwentaryzacja ma objąć ok. 5-6 mln budynków; rocznie ma być to pół miliona budynków.

Źródło: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C745417%2Csejm-za-poprawka-senatu-do-noweli-ustawy-o-wspieraniu-termomodernizacji

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 0 Średnia ocena: 0]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu.

Głównym celem projektu jest walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, czyli eliminację emisji pyłów do powietrza pochodzących, z tzw. niskiej emisji, z sektora komunalno-bytowego (są to najczęściej indywidualne gospodarstwa domowe, niewielkie, lokalne kotłownie, warsztaty i zakłady usługowe). Realizację tych celów zapewni przede wszystkim uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz usprawnienie działania Programu „Czyste Powietrze” i Programu „Stop Smog”.

Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

 • Uruchomiona zostanie Centralna Ewidencji Emisyjności Budynków jako mechanizm informatyczny służący do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym zostaną zebrane kluczowe informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym, które zostaną pozyskane w ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji.
 • System umożliwi zbieranie danych dotyczących stanu energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej (dotacjach, preferencyjnych kredytach) przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach. W systemie zawarta będzie informacja o formach pomocy społecznej lub innych formach wsparcia udzielanych ze środków publicznych mieszkańcom domów pomocy społecznej.
 • Kryterium wpisu budynku do systemu będzie moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. użytkowania przez osobę prywatną czy przedsiębiorcę. CEEB zostaną zatem objęte nie tylko budynki mieszkalne, ale także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1MW. 
 • CEEB umożliwi bieżące monitorowanie informacji na temat dostępnych środków finansowych na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, w tym na termomodernizację budynku albo wymianę „kopciuchów” w ramach środków publicznych. Dzięki tym informacjom łatwiej będzie otrzymać wsparcie finansowe na przedsięwzięcie związane z ochroną środowiska, w tym na termomodernizację.
 • Dzięki CEEB zbieranie danych od mieszkańców będzie łatwiejsze. Na ich podstawie będzie można podejmować optymalne decyzje o planowaniu i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.
 • Dla jednostek samorządu terytorialnego CEEB będzie ogólnodostępnym narzędziem inwentaryzacji budynków.
 • Szacuje się, że inwentaryzacja obejmie ok. 5-6 mln budynków, wstępnie będzie to 500 tys. budynków rocznie.
 • Powszechna inwentaryzacja budynków zostanie połączona ze składaniem deklaracji pisemnych dotyczących źródeł ciepła i spalania – do końca 2021 r.
 • Oznacza to zobowiązanie właścicieli lub zarządców budynków bądź lokali, którzy przed wejściem w życie nowych regulacji, eksploatowali źródła ciepła lub spalania (kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, piece kaflowe, kuchnie węglowe) – do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta specjalnej deklaracji pisemnej o posiadaniu takich urządzeń. Dane z deklaracji zostaną wprowadzone do CEEB.

Program „Stop Smog”

 • Przewidziano działania, które usprawnią funkcjonujący od lutego 2019 r. Program „Stop Smog”. Ma on być realizowany do końca 2024 r. Jego całkowity budżet to 1,2 mld zł. Jest adresowany do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń przekracza normy unijne.
 • Środki z programu przekazywane są gminom na podstawie zawartych porozumień, a następnie trafiają do osób ubogich energetycznie, zamieszkujących domy jednorodzinne, które wymagają termomodernizacji. Chodzi o osoby mniej zamożne i z tego powodu mające kłopoty z zaspokojeniem potrzeb energetycznych, np. ogrzewaniem mieszkania i wody.
 • Termomodernizacja w budynkach jednorodzinnych dotyczy m.in. wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na systemy grzewcze spełniające standardy niskoemisyjne.
 • Nowe rozwiązania powinny zwiększyć zainteresowanie samorządów tym programem.

Chodzi m.in. o:

 • Zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi wnioskowanie o środki z programu (z 2 do 1 proc. lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie.
 • Zmniejszenie z 50 na 30 proc. wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę. Osiągnięcie 30 proc. oszczędności energii staje się najbardziej optymalnym poziomem ze względu na stan budynków zajmowanych przez osoby ubogie energetycznie.
 • Skrócenie z 10 do 5 lat okresu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych.
 • Rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego o:
  • przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej;
  • modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego;
  • zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE (wraz z likwidacją źródła nie spełniającego standardów niskoemisyjnych).
 • Dopuszczenie do możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy.
 • Umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom wnioskowania do programu w imieniu i na rzecz kilku gmin.
 • Zniesienie obowiązku opracowywania gminnych programów niskoemisyjnych.

Program „Czyste Powietrze”

 • Program „Czyste Powietrze” został uruchomiony we wrześniu 2018 r. i będzie realizowany do 2029 r. Jest on bezpośrednio adresowany do właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.  Jego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej tych budynków, a w rezultacie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.
 • W ramach programu przeprowadzana jest termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiana starych nieefektywnych urządzeń grzewczych na nowoczesne i ekologiczne.
 • Z programu można otrzymać dotacje. Z dotacji na termomodernizację i wymianę starego źródła ciepła może skorzystać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim  lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 • Planowane jest uruchomienie kredytów i pożyczek dla gmin.
 • Usprawnienie funkcjonowania programu:
 • Z  środków Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji (utworzonego w BGK i zasilanego przez NFOŚiGW) będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na projekty ekologiczne wskazane przez NFOŚiGW. Gwarancjami zostaną objęte przede wszystkim kredyty udzielane na przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Czyste Powietrze”.
 • Możliwe będzie udostępnienie środków finansowych przez NFOŚiGW na rzecz funduszy wojewódzkich. Usprawni to współpracę między nimi oraz ułatwi współpracę funduszy wojewódzkich z jednostkami samorządu terytorialnego, a w szczególności z gminami.
 • Wsparcie z programu do 20 tys. zł będą mogły otrzymać osoby mające roczne dochody do 100 tys. zł.
 • Wsparcie do 32 tys. zł  przewidziano dla osób mających niższe dochody (gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub gdy dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1 960 zł).
 • Beneficjent Programu „Czyste Powietrze” będzie mógł dostać też do 5 tys. zł dotacji na mikroinstalację o mocy 2-10 kW (jak w programie Mój Prąd).

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wspieraniu-termomodernizacji-i-remontow-oraz-niektorych-innych-ustaw-

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 0 Średnia ocena: 0]