21 grudnia, 2018

Dotacja na termomodernizację budynków jednorodzinnych miasta Kraków

Last updated by: at .

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla miasta Krakowa.

Aktualizacja:

Gmina Miejska Kraków WYDZIAŁ DS. JAKOŚCI POWIETRZA ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące termomodernizację budynków, realizowaną na zasadach określonych w Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami, zwanej dalej uchwałą.

Aktualna strona dotacji z miasta Krakowa: “OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH DLA MIASTA KRAKOWA NA ROK 2020”

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=123997


Informacje dla beneficjentów programu:

 1. Beneficjentami Programu są osoby, których dochód gospodarstwa domowego wynosi do 250% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508)
 2. Dotacja udzielana jest dla budynków jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków:
  1. Posiadających ogrzewanie proekologiczne, a zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne nastąpiła nie wcześniej niż 14 września 2011 roku;
  2. posiadających ogrzewanie na paliwo stałe, dla których wnioskodawca uzyskał dotację (zawarł umowę dotacyjną) w ramach PONE lub złożył kompletny wniosek na zmianę systemu ogrzewania.

W przypadku budynków z dwoma wydzielonymi lokalami dotacja jest przyznawana do całego budynku.

W ramach modernizacji budynku zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi zostać osiągnięte minimum 25% w wyniku realizacji zaleceń wskazanych w audycie energetycznym lub ocenie
energetycznej bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego, lub uzyskanie minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku tj. maksymalna wartość wskaźnika EP H+W nie może być większa niż 150 kWh/(m 2 x rok) – w przypadku budynków, w których nastąpi zmiana systemu ogrzewania w ramach dotacji z Programu Ograniczania Niskiej Emisji współfinansowanego ze środków budżetu Miasta
i Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W przypadku budynków zabytkowych istnieje możliwość odstąpienia od osiągnięcia wskaźnika EP H+W na poziomie nie większym niż 150 kWh/(m 2 x rok) i wykonanie jedynie prac termomodernizacyjnych określonych w ocenie energetycznej. W przypadku budynków, w których w stanie przed termomodernizacją wartość wskaźnika EP H+W nie była większa niż 150 kWh/(m 2 x rok) na podstawie oceny energetycznej, wymagane jest osiągnięcie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze o minimum 25%, bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego.

W przypadku budynków posiadających ogrzewanie proekologiczne, w których nastąpiła zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne poza PONE, weryfikacja dokonywana jest w drodze kontroli oraz na podstawie dokumentu wystawionego i podpisanego odpowiednio przez przedsiębiorcę realizującego zmianę systemu ogrzewania, kominiarza lub administratora, bądź zarządcę lokalu, zawierającego:

 • Termin zmiany systemu ogrzewania,
 • liczbę zlikwidowanych pieców, kotłowni na paliwo stałe,
 • rodzaj zainstalowanego ogrzewania proekologicznego,
 • lokalizację dokonania zmiany systemu ogrzewania.
 1. Program określa zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wykonanie następujących prac:
  1. docieplenie ścian zewnętrznych (maksymalnie 150 zł/m2);
  2. docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją (maksymalnie 150 zł/m2);
  3. docieplenie stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie (maksymalnie 150 zł/m2);
  4. wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (maksymalnie 700 zł/m2 powierzchni stolarki);
  5. wynikających z audytu energetycznego lub oceny energetycznej opisującej istniejący stan termomodernizowanego budynku, możliwe do wykonania działania inwestycyjne, wraz z wyliczeniem oszczędności energii wynikającej z tych elementów, mające na celu dostosowanie budynku do:
   1. Obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać budynek,
   2. spełnienia warunków określonych w ZIT – w przypadku korzystania z dotacji do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne w ramach PONE współfinansowanego ze środków budżetu Miasta i ZIT i nieosiągnięciu wymagania dotyczącego maksymalnej wartości wskaźnika EPH+W wynoszącego 150 kWh/(m2 rok).

Wymagane dokumenty

 • Potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością: w przypadku współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku jednorodzinnego; w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, wymagana jest zgoda właściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku na wykonanie zadania; w przypadku budynków z dwoma wydzielonymi lokalami wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli/współwłaścicieli obu lokali,
 • dokumenty uprawniające do występowania w imieniu wnioskodawcy: pełnomocnictwo szczególne i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
 • ocena energetyczna lub audyt energetyczny,
 • oświadczenie beneficjenta programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla miasta Krakowa dotyczące: nieprowadzenia w budynku działalności gospodarczej, wykonania całości prac termomodernizacyjnych, wykonania inwestycji z uwzględnieniem ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy oraz potrzeby uzyskania wymaganych dokumentów/pozwoleń do realizacji zadania,
 • harmonogram rzeczowo-finansowy,
 • pisemna informacja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie z potwierdzeniem nieprzekraczania 250% kryterium dochodowego,
 • inne, niezbędne do właściwego rozpatrzenia wniosku.

Wzory wniosku, wraz z wykazem załączników, można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa, a także dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Jakości Powietrza: al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2 – pokój 7, ul. Wielicka 28a – stanowisko nr 5 lub telefonicznie pod numerem infolinii (12) 616-88-48.

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 1 Średnia ocena: 5]
Call Now Button
Skip to content