9 lipca, 2018

Program Czyste Powietrze tel:787583988

Last updated by: at .

Program Czyste Powietrze obecnie jest w nowej wersji 2.0 ze zmienionymi zasadami, które można przeczytać poniżej.

Spis treści

Ważne zmiany w programie Czyste Powietrze od 1 stycznia 2022 r.

 1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu Czyste Powietrze jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu).
 2. Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
  1. Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
  2. Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
  3. Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.
 3. Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r. (podwyższony poziom dofinansowania) ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów Czyste Powietrze i programu Stop Smog, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w programie Czyste Powietrze, czyli do 37 tys. zł.
  1. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł netto (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
  2. Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł netto (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
 4. Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Zgodnie z dotychczasowymi zapisami w programie Czyste Powietrze, począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60% kosztów).

Szczegóły w tym zakresie określają załączniki nr 2 i załącznik nr 2a do programu „Czyste Powietrze”, dostępne na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze, gdzie w poz. nr 12 mowa jest o zakupie i montażu kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m³.

Nowa wersja programu Czyste Powietrze 2.0 od 15 maja 2020 r.

 1. Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:
  1. Podpisywanie umów z Beneficjentami będzie odbywać się tylko do 31.12.2027 r.
  2. Środki wydatkowane będą przez WFOŚiGW do 30.09.2029 r.
 2. Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
   1. Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową, obowiązującą od 1 stycznia 2019 r., korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają. Więcej szczegółów w załaczniku nr 1
   2. Beneficjenci łączący dotację z ulgą powinni pamiętać, że:
  Warunki łączenia dotacji z czystego powietrza z ulgą podatkową od 15 maja 2020 r.

  Warunki łączenia dotacji z czystego powietrza z ulgą podatkową od 15 maja 2020 r.

 3. Okres do kwalifikowania kosztów:
  1. Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane.
  2. Zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.
  3. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.
 4. Beneficjenci

Kto jest beneficjentem uprawnionym do podstawowego poziomu dofinansowania?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem (W przypadku współwłasności, wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie jeżeli przedłoży zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia) budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego). (Szczegóły w załączniku pdf pkt. 8 str. 3)

Kto jest beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania?

Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. Jest właścicielem/współwłaścicielem (W przypadku współwłasności, wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie jeżeli przedłoży zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia) budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. średni miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu (zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego) wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  • 1400 1564 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1960 2189 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym.
   Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia tego wniosku.
 3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu poprzedniego roku. (Szczegóły w załączniku pdf pkt. 8 str. 10)
 1. Formy dofinansowania
  1. dotacja,
  2. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
 2. Intensywność dofinansowania

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania w liczbach.

 1. do 100% faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego, lecz nie więcej niż 1000 zł;
 2. do 30 % dla dokumentacji projektowej – Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej: przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej co lub cwu, wymiany źródła ciepła, lecz nie więcej niż 600 zł;
 3. do 30 % dla ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (gniazdowanie ptaków i nietoperzy w budynkach do termomodernizacji), lecz nie więcej niż 150 zł;
 4. do 50% faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, lecz nie więcej niż 10 000 zł;
 5. do 30 % do zakupu/montażu pompy ciepła typu powietrze/woda (efektywność energetyczna min. A+ (dla temperatury zasilania 55 °C) z osprzętem, zbiornikiem, lecz nie więcej niż 9 000 zł;
 6. do 45 % do zakupu/montażu pompy ciepła typu powietrze/woda (o podwyższonej efektywność energetyczna min. A++ (dla temperatury zasilania 55 °C)) z osprzętem, zbiornikiem, lecz nie więcej niż 13 500 zł;
 7. do 30 % do zakupu/montażu pompy ciepła typu powietrze/powietrze (efektywność energetyczna min. A++ (dla klimatu umiarkowanego)) z osprzętem, lecz nie więcej niż 3 000 zł;
 8. do 50% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, lecz nie więcej niż 5 000 zł;
 9. do 45% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze/woda oraz gruntowej pompy ciepła, o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (minimum A++) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu), lecz nie więcej niż 20 250 zł;
 10. do 30 % do zakupu/montażu kotła gazowego kondensacyjnego (efektywność energetyczna min. A) z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, zbiornikiem na gaz, lecz nie więcej niż 4 500 zł (Dotyczy budynków, które są przyłączone do sieci dystrybucji gazu).
 11. do 45 % do zakupu/montażu kotła gazowego kondensacyjnego (efektywność energetyczna min. A) z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, zbiornikiem na gaz, lecz nie więcej niż 6 750 zł (Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu.);
 12. do 30 % do zakupu/montażu kotła olejowego kondensacyjnego (efektywność energetyczna min. A) z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, zbiornikiem na olej, lecz nie więcej niż 4 500 zł.
 13. do 30 % do zakupu/montażu kotła węglowego z automatycznym podawaniem paliwa (węgiel kamienny w postaci groszku posiadający certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign)) z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, lecz nie więcej niż 3000 zł (źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem).
 14. do 30 % do zakupu/montażu kotła zagazowującego drewno (Kotły zgazowujące drewno muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ oraz posiadający certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign)) z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, lecz nie więcej niż 6 000 zł (źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem).
 15. do 30% kosztów zakupu i montażu kotła na pellet drzewny (klasa efektywności energetycznej minimum A+) z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, lecz nie więcej niż 6 000 zł;
 16. do 45% kosztów zakupu i montażu kotła na pellet drzewny o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m³ (ecodesign) o klasie efektywności energetycznej minimum A+ z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, lecz nie więcej niż 9 000 zł;
 17. do 30% kosztów zakupu i montażu ogrzewania elektrycznego wraz z zakupem/montażem urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła), materiałów instalacyjnych  wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika cwu z osprzętem, lecz nie więcej niż 3 000 zł;
 18. do 30% kosztów zakupu i montażu instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych, które  muszą posiadać: Certyfikat na europejski znak jakości „Solar Keymark” lub równoważny), wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej), lecz nie więcej niż 4 500 zł;
 19. do 30% kosztów zakupu i montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wentylacja z centralą wentylacyjną, rekuperatory ścienne klasy efektywności energetycznej minimum A), lecz nie więcej niż  5 000 zł;

Więcej szczegółów w załączniku nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania w liczbach.

 1. do 100% faktycznie poniesionych kosztów audytu energetycznego, lecz nie więcej niż 1000 zł;
 2. do 60 % dla dokumentacji projektowej – Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej: przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej co lub cwu, wymiany źródła ciepła, lecz nie więcej niż 1200 zł;
 3. do 60 % dla ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (gniazdowanie ptaków i nietoperzy w budynkach do termomodernizacji), lecz nie więcej niż 300 zł;
 4. do 75% faktycznie poniesionych kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem, lecz nie więcej niż 15 000 zł;
 5. do 60 % do zakupu/montażu pompy ciepła typu powietrze/woda (efektywność energetyczna min. A+ (dla temperatury zasilania 55 °C) z osprzętem, zbiornikiem, lecz nie więcej niż 18 000 zł.
 6. do 60 % do zakupu/montażu pompy ciepła typu powietrze/woda (o podwyższonej efektywność energetyczna min. A++ (dla temperatury zasilania 55 °C)) z osprzętem, zbiornikiem, lecz nie więcej niż 18 000 zł;
 7. do 60 % do zakupu/montażu pompy ciepła typu powietrze/powietrze (efektywność energetyczna min. A++ (dla klimatu umiarkowanego)) z osprzętem, lecz nie więcej niż 6 000 zł;
 8. do 50% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, lecz nie więcej niż 5 000 zł;
 9. do 60% faktycznie poniesionych kosztów zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze/woda oraz gruntowej pompy ciepła, o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (minimum A++) do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu), lecz nie więcej niż 27 000 zł;
 10. do 60 % do zakupu/montażu kotła gazowego kondensacyjnego (efektywność energetyczna min. A) z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, zbiornikiem na gaz, lecz nie więcej niż 9 000 zł (Dotyczy budynków, które są przyłączone do sieci dystrybucji gazu).
 11. do 75 % do zakupu/montażu kotła gazowego kondensacyjnego (efektywność energetyczna min. A) z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, zbiornikiem na gaz, lecz nie więcej niż 11 250 zł (Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu.);
 12. do 60 % do zakupu/montażu kotła olejowego kondensacyjnego (efektywność energetyczna min. A) z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, zbiornikiem na olej, lecz nie więcej niż 9 000 zł.
 13. do 60 % do zakupu/montażu kotła węglowego z automatycznym podawaniem paliwa (węgiel kamienny w postaci groszku posiadający certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign)) z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, lecz nie więcej niż 6000 zł (źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem).
 14. do 60 % do zakupu/montażu kotła zagazowującego drewno (Kotły zgazowujące drewno muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ oraz posiadający certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign)) z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, lecz nie więcej niż 12 000 zł (źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem).
 15. do 60% kosztów zakupu i montażu kotła na pellet drzewny (klasa efektywności energetycznej minimum A+) z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, lecz nie więcej niż 12 000 zł;
 16. do 60% kosztów zakupu i montażu kotła na pellet drzewny o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m³ (ecodesign) o klasie efektywności energetycznej minimum A+ z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, lecz nie więcej niż 12 000 zł;
 17. do 60% kosztów zakupu i montażu ogrzewania elektrycznego wraz z zakupem/montażem urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła), materiałów instalacyjnych  wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika cwu z osprzętem, lecz nie więcej niż 6 000 zł;
 18. do 60% kosztów zakupu i montażu instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych które  muszą posiadać: Certyfikat na europejski znak jakości „Solar Keymark” lub równoważny), wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej), lecz nie więcej niż 9 000 zł;
 19. do 60% kosztów zakupu i montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (wentylacja z centralą wentylacyjną, rekuperatory ścienne klasy efektywności energetycznej minimum A), lecz nie więcej niż 10 000 zł;

Więcej szczegółów w załączniku nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 1. Maksymalna intensywność dofinansowania ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej.

Stopień dofinansowania do 1m² dla uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

 1. do 30 % Ocieplenie przegród budowlanych, lecz nie więcej niż 45 zł/m²
 2. do 30 % do zakupu/montażu stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwierane wraz z systemami montażowymi, lecz nie więcej niż 210 zł/m²
 3. do 30 % do zakupu/montażu stolarki drzwiowej w tym drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe., lecz nie więcej niż 600 zł/m²

Stopień dofinansowania do 1m² dla uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 1. do 60 % Ocieplenie przegród budowlanych, lecz nie więcej niż 90 zł/m²
 2. do 60 % do zakupu/montażu stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwierane wraz z systemami montażowymi, lecz nie więcej niż 420 zł/m²
 3. do 60 % do zakupu/montażu stolarki drzwiowej w tym drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe, lecz nie więcej niż 1200 zł/m²
 1. Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalna kwota dotacji

Maksymalne kwoty dofinansowania dla osób uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

 1. Maksymalna kwota dotacji 25 000 zł lub 30 000 zł z instalacją fotowoltaiczną. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów
   słonecznych),
  • zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
 2. Maksymalna kwota dotacji 20 000 zł lub 25 000 zł z instalacją fotowoltaiczną. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
  • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
  • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.
   Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
  • zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny ( pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
 3. Maksymalna kwota dotacji 10 000 zł. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z
  zakresu):  
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Maksymalne kwoty dofinansowania dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 1. Maksymalna kwota dotacji 32 000 zł lub 37 000 zł z instalacją fotowoltaiczną. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
  • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
  • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.
   Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
  • zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny ( pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
 2. Maksymalna kwota dotacji 15 000 zł. Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z
  zakresu):  
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Dotacje dla osob, którzy wymienili już źródło ciepła

W nowej wersji programu czyste powietrze 2.0 istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na termomodernizację w przypadku osób, które mają już wymienione źródło ciepła na spełniające kryteria programu czyste powietrze (do 10 tys. zł, a w przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej). Budynki, które otrzymały pozwolenie na budowę po 2014 roku, nie mogą starać się o dotację na termomodernizacje.

Ogólne warunki przyznania i wypłaty dofinansowania, warunki odnoszące się do źródeł ciepła oraz postanowienia dodatkowe można przeczytać w załączniku pdf nowa wersja programu czyste powietrze

Źródło:  http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1562.html

Czyste Powietrze 2.0

Nowa wersja programu czyste powietrze 2.0


Stara wersja programu Czyste Powietrze do kwietnia 2020 r.

Program Czyste Powietrze ma charakter kompleksowy, tzn. łączy wymianę starego kotła (pieca) na ekologiczne źródło ogrzewania z termomodernizacją budynków o podwyższonym standardzie izolacji cieplnej (w tym okna i drzwi) wynikającym z wymagań technicznych dla budynków w 2021 roku. Beneficjentami programu Czyste Powietrze będą osoby fizyczne, które mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku. Zgodnie z informacjami o ogólnopolskim programie czyste powietrze składanie wniosków w szesnastu Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Banku Ochrony Środowiska S.A. rozpoczęło się od 19 września 2018. Wnioski będą przyjmowane w formie elektronicznej oraz papierowej, choć te drugie trzeba pobrać po zalogowaniu się na portalu beneficjenta z poszczególnego województwa (linki do portali beneficjenta na dole strony). Rozpatrzenie i podpisanie umowy ma zabrać nie więcej niż trzy miesiące. Beneficjenci będą mieli maksymalnie dwa lata na wykonanie i rozliczenie inwestycji. Do oceny budynku w programie czyste powietrze nie jest wymagany audyt energetyczny budynku a jedynie zalecany a w niektórych przypadkach, gdy istnieje już ocieplenie budynku, należy wykonać audyt energetyczny.

Program czyste powietrze dofinansował następujące prace termomodernizacyjne:

   • ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące,
   • wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych,
   • wymianę instalacji wewnętrznej ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
   • wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem lub biomasą niespełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690) na:
    • węzły cieplne — priorytet (jeśli jest to możliwe, a jeżeli nie jest to uzasadnione ekonomicznie — patrz niżej),
    • kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania spalin (wnioskodawca oświadcza, że dokonał analizy, iż nie ma możliwości podłączenia się do instalacji gazowej lub jest to nieuzasadnione ekonomicznie, bo kotły gazowe mają wyższy priorytet nad kotłami na paliwo stałe. Nie ma możliwości wymiany źródła ciepła na opalane węglem w przypadku gdy jest możliwość podłączenia się do gazu),
    • pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz centralnej wody użytkowej,
    • systemy ogrzewania elektrycznego,
    • kotły na paliwo stałe nowej generacji (węgiel lub biomasa),
    • system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperatory) – sprawność odzysku min. 85% + maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m³ + automatyka sterująca
    • instalacja fotowoltaiczna i kolektory słoneczne – wyłącznie ze środków pożyczki (bez dotacji).

Wszystkie warunki dla przyszłych prac modernizacyjnych zostały zawarte w dokumencie wymagania techniczne dla programu czyste powietrze.

Maksymalny jednostkowy poziom kosztów kwalifikowanych pojedynczego elementu przedsięwzięcia (Koszty są określone z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie będzie wyższa, niż 53 tys. zł.)

Maksymalny jednostkowy poziom kosztów kwalifikowanych pojedynczego elementu przedsięwzięcia w programie czyste powietrze

Maksymalny jednostkowy poziom kosztów kwalifikowanych pojedynczego elementu przedsięwzięcia w programie czyste powietrze

Intensywność dofinansowania po aktualizacji programu od 01.01.2019 r.

Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.

Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.

Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.

Od 1 stycznia 2019 r. w związku z wprowadzeniem ulgi podatkowej, program priorytetowy Czyste Powietrze został zmodyfikowany- zobacz główne zmiany. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pozwoli na odliczenie od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Celem ustawy jest wprowadzenie do systemu prawnego nowej ulgi podatkowej – tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która ma stanowić uzupełnienie wsparcia finansowego w ramach Programu Czyste Powietrze do docieplania jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ponadto ustawa wprowadza nowe zwolnienie podatkowe od dotacji na termomodernizację budynków.

Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.

Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.

Jak była liczona wysokość dotacji?

Wysokość dotacji (% kosztów kwalifikowanych) będzie liczony od maksymalnej kwoty dotacji, czyli od 53 tys. zł. Przy czym trzeba wspomnieć, że wszystkie wydatki na termomodernizację muszą być kosztami kwalifikowanymi, czyli spełniać parametry techniczne WT 2021 oraz należeć do listy wspieranych modernizacji. Pozostałą kwotę całej termomodernizacji będzie stanowiła nisko oprocentowana pożyczka, prawdopodobnie 2,41% w skali roku.

Program Czyste Powietrze – ważne informacje

   • Przedsięwzięcie nie może być realizowane na nieruchomościach wykorzystanych sezonowo (np. domki letniskowe)
   • Gdy w domu mieszkalnym jest prowadzona działalność gospodarcza, wysokość kosztów kwalifikowanych będzie pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej pod działalność gospodarczą.
   • Montowane kotły na paliwo stałe muszą spełniać wymogi klasy 5 (muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012)
   • Modernizowane przegrody (np. ściany, okna, drzwi) muszą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 01.01.2021 r. czyli dla ścian zewnętrznych U=0,20 W/m²K, dla stropodachów i dachów U=0,15 W/m²K, dla okien U=0,90 W/m²K a dla drzwi zewnętrznych U=1,30 W/m²K więc dość mocno wygórowane parametry izolacyjne na obecny czas. Szczególnie okna i drzwi o tych parametrach na obecny czas stanowią dość duży wydatek finansowy.
   • W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych rodzaj przedsięwzięć to:
    • wymiana źródła ciepła starej generacji opalanych węglem (c.o. lub c.o. i c.w.u),
    • oraz dodatkowe działania termomodernizacyjne wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej.
   • W przypadku nowo budowanych budynków do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie koszty zakupu i montażu źródeł ciepła.
   • Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
   • Krajowy Program „Czyste powietrze” nie obejmuje lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.
   • Okres trwałości – ważności (3 lata od zakończenia realizacji zadania), istnieje możliwość kontroli zrealizowanego przedsięwzięcia.

Pobierz ulotkę na temat ekodopłat w programie Czyste Powietrze ze strony Ministerstwa Ochrony Środowiska.

Na koniec krótkie filmy związane z programem.

Materiały wideo – jak ubiegać się o dofinansowanie oraz odpowiedzi na najczęstsze zadawane pytania programu Czyste Powietrze

 

Portale beneficjentów do logowania przy składaniu wniosków w programie czyste powietrze z poszczególnych 4 województw:

 
 
Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 7 Średnia ocena: 4.6]
Call Now Button Skip to content