Program priorytetowy poprawa jakości powietrza cz.2 zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Last updated by: at .

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza cz. 2 zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

W ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” samorządy mogą otrzymać pożyczkę do 100% wydatków kwalifikowanych na termomodernizację swoich budynków (ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów), wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę systemów wentylacji i klimatyzacji, przebudowę (wymianę) systemów grzewczych wyposażając w urządzenia uzasadnionych ekonomicznie o najwyższych  standardach efektywności energetycznej, zastosowanie systemów kontroli energii w budynkach, zastosowanie systemów automatyki pogodowej, wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii, energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych oraz przygotowanie dokumentacji technicznej w tym audytów (ocen) energetycznych i ekspertyz technicznych.

Cel programu: Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru:

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. Podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia r. o działalności leczniczej,
  2. Podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru),
  3. Podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
  4. Podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  5. Kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

Forma dofinansowania: Pożyczka.

Kwota środków przeznaczona na zwrotną formę dofinansowania (pożyczka) projektów w ramach naboru: 100 mln PLN

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w ramach naboru: do 100%.

Kryteria wyboru projektów w ramach naboru określone są w programie priorytetowym.

Terminy i sposób składania wniosków: Wnioski należy składać w terminie od 20.07.2017 r. do 22.12.2017 r.

Wszystkie informacje, załączniki i regulamin naboru wniosków do programu priorytetowego – Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

rel=”nofollow”

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”
Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 2 Średnia ocena: 3]
Call Now Button
Skip to content