Świadectwo charakterystyki energetycznej tel:787583988

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Last updated by: CEB.COM.PL at .

Co to jest Świadectwo charakterystyki energetycznej i jakie są z nim związane pojęcia?

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo energetyczne, czyli certyfikat energetyczny lub świadectwo charakterystyki energetycznej, krótko mówiąc, to dokument oceniający zużycie energii przez budynek a dokładnie to dokument mówiący, jakie jest zapotrzebowanie danego budynku na energię pierwotną EP i energię końcową EK na potrzeby:

→ ogrzania budynku
→ przygotowania ciepłej wody użytkowej
→ wentylacji i klimatyzacji
→ energii elektrycznej związanej z urządzeniami pomocniczymi
→ energii elektrycznej (oświetlenie) – budynki użyteczności publicznej, przemysłowych i gospodarczych

 Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej wprowadzone zostało w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy zobowiązań Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej do wdrożeń prawa UE. Jedną z nich jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy było wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku na terenie UE, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku.

Metodologię obliczania świadectw początkowo wprowadzało Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2008 r., następnie, Rozporządzenie z dnia 2 lipca 2014 r. Po nowelizacji obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infra­struktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 18 marca 2015 r. Poz. 376)

Osoba wystawiająca certyfikat energetyczny po odpowiednich pomiarach budynku wyznaczy wielkość zapotrzebowania energii potrzebnej do zaspokojenia potrzeb związanych z ogrzaniem budynku, ciepłą wodą, wentylacją i klimatyzacją.
Certyfikat energetyczny ważny jest przez 10 lat pod warunkiem, że w tym czasie nie były przeprowadzone żadne roboty budowlane, które zmieniłyby charakterystykę energetyczną budynku. Ważność certyfikatu energetycznego będzie potwierdzona przez osobę posiadającą uprawnienia z odpowiednim numerem wydawane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Celem świadectwa (certyfikatu) energetycznego jest:

1. Ocena jakości użytkowej i wartość rynkowa budynku lub lokalu.
2. Określenie cechy jakości energetycznej budynków, ich części i lokali mieszkalnych, które na pewno interesują ich właścicieli, nabywców i najemców.
3. Wyznaczenie trendów dla projektowania nowych budynków i spowodowanie termomodernizacji starych budynków na bardziej energooszczędne.

W świadectwie energetycznym będzie ujęta ocena wielkości zapotrzebowania na energię.
Wyznaczenie takiej wielkości będzie się odbywać na podstawie przeznaczenia, stanu technicznego budynku i jego systemów instalacji elektrycznej i wentylacji, czyli na podstawie jego stałych cech budowlanych, oraz od 2015 roku na podstawie wielkości zużycia energii przez 3 miesiące, która może być różna w zależności od upodobań i oszczędności użytkowników budynków. Ustawodawca na mocy Rozporządzenia MIiRR z dnia 3-06-2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej w Dz.U. Poz 888. dopuszcza obliczanie zapotrzebowania na energię na podstawie rachunków za energię (gaz i prąd), czyli za faktyczne zużycie ilości energii.

Co zawiera świadectwo energetyczne?:

1. Dane dotyczące budynku
2. Zapotrzebowanie energii niezbędnej do ogrzania budynki i ciepłej wody
3. Zapotrzebowanie energii dla wentylacji klimatyzacji
4. Zapotrzebowanie energii dla budynków niemieszkalnych na potrzeby całodobowego oświetlenia (sklepy, hipermarkety itp.)
5. Wskazówki i podpowiedzi jak usprawnić i obniżyć zużycie energii.

Zgodnie z ustawą z dnia 19.09.2007 r o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr. 191 z dnia 18 października 2007 r. poz. 1373) został wprowadzony na terenie Polski system świadectw charakterystyk energetycznych dla:

1. Budynki o różnym przeznaczeniu i różnej funkcji
2. Samodzielne części budynków
3. Lokale mieszkalne sprzedawane i wynajmowane
4. Systemu kontroli źródeł ciepła (kotły)
5. Urządzenia klimatyzacyjne.

Przepisy te zostały wprowadzone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 16.12.2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Te przepisy mają wprowadzić Polskę do przestrzegania dyrektyw i polityki energetycznej UE. Głównym celem wprowadzenia tych przepisów jest w znacznym stopniu ograniczenie zużywania energii elektrycznej inie tylko która w konsekwencji ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo energetyczne i ochronę środowiska Świata, a jak wiadomo ochrona środowiska jest mocno postawionym priorytetem Unii Europejskiej.

Tak wyglądała stara szata graficzna świadectwa energetycznego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej, czyli certyfikat energetyczny

A tak wygląda obecnie nowa szata graficzna świadectwa energetycznego.

Przebieg wykonywania certyfikatu świadectwa energetycznego

Przebieg wykonywania certyfikatu, świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i co jest do tego potrzebne?

1. Kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie

2. Przyjazd i oględziny budynku oraz zebranie danych z dokumentacji lub odczyt z urządzeń takich jak:

→ Kocioł (piec) i instalacja C.O. i C.W.U.
→ Technologii ścian zewnętrznych, stropów, podłóg budynku.
→ Rodzaju okien i drzwi i ich parametrów termicznych
→ Rodzaju wentylacji
→ Parametrów układu chłodzącego (klimatyzacji — jeśli taka istnieje)
→ Rodzaj i ilość oświetlenia (w przypadki budynków użyteczności publicznej, przemysłowych i gospodarczych)
→ Dokonanych zmianach w budynku w stosunku do projektu np. dotyczących materiałów izolacyjnych, zmiany wymiarów okien itp.
→ Wykonanie zdjęć zewnętrznych budynku
Wykonanie certyfikatu uzależnione jest od wielkości i skomplikowania budowli oraz od ilości zastosowanych urządzeń grzewczych (dla nieskomplikowanych domów jednorodzinnych czas ten wynosi 2-3 dni robocze).

Zalety certyfikatu energetycznego budynku

Zalety i potrzebę wystawiania świadectwa (certyfikatu) energetycznego:

1. Informacje o koszcie eksploatacji, co wpływa na uświadomieniu sobie potrzeby ekologicznego i ekonomicznego użytkowania pomieszczeń.
2. Dostępny dla nabywców i najemców oraz dla właściciela certyfikat zapewnia pełną jawność danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku.
3. Certyfikat energetyczny umożliwi dokonywanie uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu.
4. Świadectwa Energetyczne, czyli Certyfikaty energetyczne pozwolą właścicielowi wiarygodne zaprezentowanie wszystkich walorów budynku lub lokalu oferowanego na sprzedaż, lub wynajem.
5. Zabezpieczenie dla nabywcy lub najemcy przed ewentualnymi ukrytymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku lub lokalu.
6. Certyfikaty energetyczne przyczynią się do zmniejszania zużycia różnego rodzaju energii związanej z użytkowaniem budynków.
7. Zachęcać architektów do projektowania i budowy budynków energooszczędnych.
8. Zachęcić do zmiany wadliwych cech energetycznych istniejących już budynków.
9. Stanowić będą element konkurencji rynkowej przy transakcjach na rynku nieruchomości.

Dla jakich budynków/lokali wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynków?

Świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba wykonać w przypadku:

 • budynków zbywanych na podstawie umowy sprzedaży,
 • lokali zbywanych na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wynajmowania budynku/lokalu
 • dla budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Zlecenie sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej składają: właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu), osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa), najemca (w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy Dz.U. 2014 poz. 1200 t.j. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków).

Zobowiązani przekazują świadectwa nabywcy albo najemcy, a w razie niewywiązania się z tego obowiązku, nabywcy lub najemcy przysługuje prawo do wykonania świadectwa na koszt zbywcy albo wynajmującego. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa. Nabywca albo najemca może, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności albo umowy najmu, wezwać pisemnie zbywcę lub wynajmującego do wywiązania się z obowiązku wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. A jeśli takiego dokumentu najmujący nie otrzyma, to w ciągu kolejnych sześciu miesięcy od podpisania umowy najmu lub 12 miesięcy od momentu podpisania umowy sprzedaży albo zbycia nieruchomości ma prawo zlecić wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej na a na koszt wynajmującego, lub sprzedającego.

Odstępstwa od wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej (certyfikatów energetycznych)

Świadectwo charakterystyki energetycznej czyli certyfikat energetyczny nie obowiązuje dla budynków:

 1.  Budynki podlegające ochronie ze względu na swój charakter zabytkowy (podstawie przepisów o ochronie zabytków)
 2.  Budynki używane jako miejsca kultu i działalności religijnej
 3.  Budynki przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
 4.  Budynki niezamieszkałe, służące działalności rolnej;
 5.  Budynki przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok
 6.  Budynki mieszkalne przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 7.  Budynki wolno stojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m²
 8.  Od 09.03.2015 dla budynków jednorodzinnych budowanych na własny użytek przy oddawaniu do użytku w nadzorze budowlanym.
 9. Nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków znosi obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków oddawanych do użytkowania — archiwum Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju lub można też to przeczytać na stronie https://budowlaneabc.gov.pl/charakterystyka-energetyczna-budynkow/obowiazki-procedury/
 10. Budynki (garaże) nieogrzewane odpowiedź w postaci PDF z dnia 26.01.2009 Ministerstwa Infrastruktury na pismo Narodowej Agencji Poszanowania Energii dla budynków nieogrzewanych (np. garaży powyżej 50 m2)
Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 11 Średnia ocena: 4.3]