Wznowienie naboru do programu Czyste Powietrze

Last updated by: at .

Aktualne informacje o programie „Czyste Powietrze”


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że 21 stycznia 2019 r. nastąpi wznowienie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane jak do tej pory – drogą elektroniczną lub w przypadku braku możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem poniższych zmiany w życie rozpatrywane będą na podstawie zapisów dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2246), z dniem 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów programu priorytetowego Czyste powietrze i załącznika nr 1 do Programu – Warunki Techniczne oraz dokumentacji programu.

Najważniejsze zmiany:

  1. Z uwagi na wprowadzenie do systemu prawnego nowej ulgi podatkowej – tzw. ulgi termomodernizacyjnej, która ma stanowić uzupełnienie działań realizowanych w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze, zachęcającego do docieplania jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w programie dokonano zmiany zasad naliczania wysokości dotacji. W sytuacji, gdy wnioskodawcy mają możliwość prawną otrzymania zwrotu z tytułu stosowania ulgi termomodernizacyjnej, dotacja w ramach programu udzielana będzie w mniejszym wymiarze, uwzględniającym możliwość uzyskania ulgi. W związku z powyższym istotnym zmianom uległ ust. 7.2 „Intensywność dofinansowania” programu priorytetowego Czyste powietrze.
  2. Rozszerzono grupę beneficjentów o osoby fizyczne, posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dla tych Beneficjentów maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, będzie wyznaczana na podstawie wydzielonego lokalu mieszkalnego. Jednocześnie dodano zapis do kosztów kwalifikowanych, określający, że koszty poniesione na przedsięwzięcie w lokalu mieszkalnym, który został wyodrębniony po 01.01.2019 r. z istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, są kwalifikowane w ramach maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych przypadającej na cały budynek.
  3. Dokonano zmiany definicji związanej z rozpoczęciem przedsięwzięcia na: „Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z realizacją przedsięwzięcia i może nastąpić: od 01.01.2018 r. lecz nie wcześnie niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30.06. 2019 r., nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie, jeśli wniosek składany jest od 01.07.2019 r., z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.
  4. W punkcie 6.7 programu priorytetowego Czyste powietrze zmodyfikowano katalog kosztów kwalifikowanych, zapewniając zgodność zapisów z wyżej wymienionym rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
  5. Wydłużono okres karencji w spłacie rat kapitałowych. Karencja może wynosić do 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
  6. Warunek dopuszczenia montażu kotła na węgiel wyłącznie, gdy nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, został rozszerzony na wszystkie kotły na paliwo stałe (również biomasę). Zmiana ta wejdzie w życie od 01.07.2019 r.
  7. Doprecyzowano niektóre elementy wymagań technicznych, określonych w załączniku 1 do programu priorytetowego.
  8. Uproszczona została procedura oceny wniosków o dofinansowanie. W szczególności zrezygnowano z wymogu wizytacji dopuszczającej i jej pozytywnego wyniku jako warunku przyznania dofinansowania. Ponadto zrezygnowano z bezwzględnego obowiązku przeprowadzania wizytacji końcowej. Wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia realizowane w całości lub w część siłami własnymi i nie mniej niż 15% zadań zakończonych wybranych na podstawie próby określonej według zasad obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  9. Zmieniony został wzór Wniosku o dofinansowanie oraz instrukcja jego wypełniania.
  10. W związku z wprowadzonymi zmianami tracą aktualność niektóre zapisy ogłoszenia o naborze z dnia 19.09.2018 r. dotyczące w szczególności określenia Beneficjenta oraz okresu kwalifikowania i zakresu kosztów kwalifikowanych, a także wyliczania intensywności wsparcia.

Źródło: https://www.wfos.krakow.pl/wznowienie-naboru-program-czyste-powietrze/

Ogólna ocena:
Oceń stronę
[Ilość głosów: 0 Średnia ocena: 0]
Call Now Button Skip to content